Tư vấn pháp lý miễn phí bằng tiếng Việt

Nhiều hãng luật và trung tâm pháp lý cộng đồng đang cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí trên điện thoại trong Tuần lễ Pháp luật. Chỉ cần đặt lịch hẹn với một trong những tổ chức đó và cho họ biết quý vị muốn có một thông dịch viên tiếng Việt.

Nhấn vào đây để xem những tư vấn pháp lý miễn phí đang được cung cấp.

Presented by Translationz, interpreter.io

Sponsors

Festival Sponsors

Festival Supporters